Hållbarhet

Abovo Kapital AB och ansvarsfulla investeringar

Företaget arbetar aktivt med att möta den ökade efterfrågan och regleringen kring hållbara investeringar genom att erbjuda våra kunder rätt försäkringar och investeringsprodukter och verktyg för detta ändamål.

Det finansiella systemet ska, enligt EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, bidra till hållbar utveckling. Genom att skapa möjligheter för sparare och investerare att hitta jämförbar och rättvisande information kring risker och möjligheter kopplat till hållbarhet kommer mer kapital att allokeras till verksamheter som inte orsakar skada eller till och med bidrar positivt till en mer hållbar utveckling. EU:s disclosureförordning (SFDR) reglerar hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska rapportera om risker och möjligheter kopplat till hållbarhet.

Försäkringsförmedlare/ Investeringsrådgivare (rådgivare) hos Företaget

Rådgivning är en central del i Företagets verksamhet och vår målsättning är att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i försäkringsförmedling och investeringsrådgivningen och i förlängningen investeringsbesluten.

För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Företaget följande åtgärder:

  • Utbildar våra rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
  • Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär.
  • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning utifrån kundens önskemål.

Hållbarhet

Fysiska miljörisker har att göra med progressiva effekter med anledning av klimatförändringar exempelvis högre temperatur, högre vattennivåer eller övergripande resursbrist. Realiserade fysiska risker kan leda till skada på egendom eller minskad produktivitet som kan ha en potentiell negativ inverkan på investeringens värde.

Miljörelaterade omställningsrisker har att göra med eventuella effekter som följer av omställningen till en mer hållbar ekonomi med lägre koldioxidutsläpp, exempelvis genom strängare regler för beskattning av koldioxidutsläpp, subventionering av mer hållbara konkurrerande verksamheter eller ökade kostnader för att möta regulatoriska krav. Sådana förändringar kan ha en negativ inverkan på investeringsobjekts långsiktiga resultat.

Sociala risker kan realiseras genom exempelvis bristfällig kontroll av underleverantörers efterlevnad av internationella normer, diskriminering eller mutor. Förutom de sociala effekterna kan dessa händelser ha stor betydelse för samhällets uppfattning av ett investeringsobjekt vilket kan ha en negativ inverkan på dess avkastning.

Brister i ägarstyrning och infrastruktur för kontroll kan exempelvis leda till missförhållanden, ineffektiv användning av tillgångar eller personalhändelser. Dessa kan ha negativa effekter på ett investeringsobjekts effektivitet och resultat samt skapa bad will som negativt kan inverka på dess aktiekurs.

Generellt sett innebär investeringsobjekt med lägre hållbarhetsrisk bättre möjlighet för avkastning än motsvarande alternativ med högre hållbarhetsrisk. Företaget beaktar hållbarhetsrisker vid alla investeringsbeslut och i vår rådgivning vilket ger en bättre möjlighet att skapa långsiktigt värde för våra kunder.

Ersättningspolicy

Företagets ersättningssystem, som omfattar alla anställda och uppdragstagare, präglas av Förtegets långsiktiga intressen och ska främja en sund och effektiv riskhantering och regelefterlevnad. Ersättningssystemet ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande, hållbarhetsrisker inkluderat, och ska inte förstärka intressekonflikter.

Företaget har riktlinjer om ger anställda rätt till rörlig ersättning gäller följande:

Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen får inte vara baserad enbart på kvantitativa kriterier utan ska även innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Företagets riktlinje för ersättning till anställda är fastställd av styrelsen och utformad för att överensstämma med Företagets mål och värderingar samt respekt för våra kunders intressen.

Inget beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Företaget beaktar inte negativa konsekvenser (enligt 2022/1288, Tabell 1 i Bilaga I) i Företagets rådgivning. Metoder för att inkorporera dessa i våra investeringsbeslut och i vår rådgivning utvärderas men för närvarande kan vi inte uppge om, och i så fall, när dessa kommer kunna implementeras.